Strona główna

 Kontakt  Pomoc
Rozmowa on-line
z konsultantem
Szybkie zamówienie (krok 1)
 
 

Certyfikaty SSL: Wskazówki dotyczące instalacji certyfikatu

 

Strona główna

 

Oferty promocyjne

 

Aktualności

 

Hosting i serwery

 

Rejestracja domen

 

Certyfikaty SSL

 

   Informacje ogólne

 

   RapidSSL

 

   RapidSSL Wildcard

 

   QuickSSL

 

   True Business ID

 

   Instalacja certyfikatu

 

   Pytania i odpowiedzi

 

Wsparcie techniczne

 

Rozliczenia i płatności

 

Kontakt z obsługą

 

Aspekty prawne

 

 

 

 

 

Podpisane cyfrowo certyfikaty SSL, jakie Państwo zakupili, przesyłane są e-mailem po udanej weryfikacji witryny WWW na której mają być zainstalowane w postaci specjalnego kodu.

 

Certyfikat SSL przesyłany do zainstalowania na Państwa domenie będzie miał zawsze następującą postać:

 

 

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDmDCCAwGgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADCBlTELMAkGA1UEBhMCUEwx
DDAKBgNVBAgTA04vQTERMA8GA1UEBxMIU3pjemVjaW4xETAPBgNVBAoTCFBST1ND
QVBFMRMwEQYDVQQLEwpOZXRsb29rLnBsMRswGQYDVQQDExJzdXBwb3J0Lm5ldGxv
b2sucGwxIDAeBgkqhkiG9w0BCQEWEXNlcndpc0BuZXRsb29rLnBsMB4XDTA3MDQw
MjA4NDE0MloXDTA4MDQwMTA4NDE0MlowgZUxCzAJBgNVBAYTAlBMMQwwCgYDVQQI
EwNOL0ExETAPBgNVBAcTCFN6Y3plY2luMREwDwYDVQQKEwhQUk9TQ0FQRTETMBEG
A1UECxMKTmV0bG9vay5wbDEbMBkGA1UEAxMSc3VwcG9ydC5uZXRsb29rLnBsMSAw
HgYJKoZIhvcNAQkBFhFzZXJ3aXNAbmV0bG9vay5wbDCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEF
AAOBjQAwgYkCgYEA3OlI7jRQNYo0vy/DCW2fhCT0xRSmy2256Qit2EKVzJBRtFyV
OxmmSBFGQIYtsm2wkSDxOq+jq6J8rx2kxnGNA9wzHcJ+O3XNvWCSr1NX87hmEHjc
yQuF/kdmik6yWzqxNFd3YBwK/Lbp/8ApWNYDVeikryXaEvU9nsgPKS5BTv0CAwEA
AaOB9TCB8jAdBgNVHQ4EFgQUHtIeqsrME7pQRK2UavUTcQEbA1gwgcIGA1UdIwSB
ujCBt4AUHtIeqsrME7pQRK2UavUTcQEbA1ihgZukgZgwgZUxCzAJBgNVBAYTAlBM
MQwwCgYDVQQIEwNOL0ExETAPBgNVBAcTCFN6Y3plY2luMREwDwYDVQQKEwhQUk9T
Q0FQRTETMBEGA1UECxMKTmV0bG9vay5wbDEbMBkGA1UEAxMSc3VwcG9ydC5uZXRs
b29rLnBsMSAwHgYJKoZIhvcNAQkBFhFzZXJ3aXNAbmV0bG9vay5wbIIBADAMBgNV
HRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GBACRassR8LYWlvVN+zjNVYLlsbr/X
wzxMv2/EVKLR+qsteZuVGcg8Aqp9N87iV2Wzj2GnAMKRxCn8ndfZpkHyx4MPfBu7
578tQCmW1AdMczpjElxSI7PspGyVjgcAFdTZoMfqAOjY0aZ7JvJq1EMCd8NRNiwz
NbsDnePI5XkLRAUA
-----END CERTIFICATE-----

 

 

Taki certyfikat należy przekazać firmie, która utrzymuje Państwa stronę Internetową w celu zainstalowania go na domenie. Jeżeli posiadają Państwo hosting w naszej firmie, wystarczy otworzyć specjalne zgłoszenie w http://CentrumPomcyTechnicznej.pl i po skopiowaniu całego certyfikatu, wydać dyspozycję ustawienia go na Państwa koncie. Nasi pracownicy wykonają instalację certyfikatu w ciągu 24h od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, oczywiście bezpłatnie.

 

Należy pamiętać, że certyfikat rozpoczyna się i kończy specjalnymi tagami otwarcia i zamknięcia:

 

 

-----BEGIN CERTIFICATE-----

 

-----END CERTIFICATE-----

 

 

które także muszą być skopiowane jako część certyfikatu. Daje to zwiększoną pewność, że żadne dane z certyfikatu nie zostaną utracone.

 


 

Po zainstalowaniu certyfikatu na Państwa domenie jest on od razu gotowy do użycia. Właściwości certyfikatu mogą Państwo samodzielnie sprawdzić w każdej przeglądarce WWW, wchodząc na swoją stronę poprzez adres rozpoczynający się od definicji protokołu SSL czyli https://

 

Poniżej przedstawiamy przykładową charakterystykę certyfikatu publikowaną przez program Internet Explorer 7, dla certyfikatu single-root RapidSSL

 

 

 

 

Tak zabezpieczona witryna WWW może w pełni bezpiecznie przetwarzać przesyłane między użytkownikiem a serwer dane, gwarantując ich szyfrowanie kluczem 128/256 bitowym. Właściciel witryny ma pewność, że żadne dane powierzane mu przez użytkowników nie zostaną przechwycone w trakcie komunikacji klient<>serwer, a użytkownik witryny ma świadomość, że przesyłane informacje nie wejdą w posiadanie osób/firm nieuprawnionych do ich otrzymywania.

  

KLIKNIJ ABY ZAMÓWIĆ CERTYFIKAT SSL

 

 
 

Infolinia: 0801 000 859 • e-mail:

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2003-2017 PROSCAPE Netlook.pl Hosting